Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang

Iedereen kan te maken krijgen met psychische of psychiatrische problemen. Soms kan iemand door deze problemen een gevaar vormen voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving. Dat kan leiden tot een gedwongen (spoed-)opname in een psychiatrische kliniek. Dit gebeurt op grond van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang (voor 1 januari 2020: Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, BOPZ).

Een gedwongen opname is zeer ingrijpend voor zowel de patiënt als voor zijn/haar familie. Voordat de rechter definitief besluit of gedwongen opname nodig is, hebben partijen gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen. De patiënt wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Deze juridische hulp is gratis voor de patiënt.

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep

Erfenis | overlijden | testament | onterfd | nalatenschap | verwerpen | legitieme portie | erfgenamen | legaat | kindsdeel | verdeling | vereffening | executeur | wettelijke verdeling | erfbelasting | beneficiaire aanvaarding