Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. BdH Advocaten is een maatschap van advocaten, hierna te noemen ‘de maatschap’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de maatschap en een wederpartij, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, waarbij de maatschap werkzaamheden verricht of zal verrichten.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij de maatschap werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door de maatschap wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de maatschap aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 4. De maatschap is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 

Opdracht

 1. Indien een advocaat namens de maatschap een opdracht aanvaardt van een opdrachtgever, ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de maatschap. De maatschap tracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd te bereiken. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Dit resultaat is afhankelijk van en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met opdrachtgevers die tot stand komen via de advocaten of via de werknemers van de maatschap worden geacht uitsluitend met de maatschap tot stand te zijn gekomen.
 3. De maatschap is vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
 4. De advocaat/maatschap zal bij het inschakelen van niet tot de maatschap behorende derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. De advocaat/maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Aan de advocaat komt een honorarium toe, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en BTW. Onder verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de advocaat/maatschap uit te geven kosten, zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, kosten van medische gegevens, vertalingskosten, kosten van deskundigen en gespecificeerde reiskosten. Het honorarium van de advocaat wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. De advocaat probeert, voor zover dat mogelijk is, een indicatie te geven van de te verwachten kosten van de werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting, die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in strategie en als gevolg van het feit dat de advocaat niet de omvang van de werkzaamheden

kan beïnvloeden, die als gevolg van processuele en/of buitenprocessuele handelingen van eventuele wederpartij(en) noodzakelijk blijken. De advocaat behoudt zich het recht voor om de overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

 1. Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium, eigen bijdrage en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium en verschotten worden gedeclareerd aan de opdrachtgever.
 3. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de declaratie niet binnen 14 dagen is betaald, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is alsdan gehouden, naast de verschuldigde betaling, tot vergoeding van een rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan; waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt) over het totale openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft, waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, is de opdrachtgever tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 40,– per declaratie.
 4. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie(s), ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.
 5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie(s), ongeacht de tenaamstelling van de declaratie(s).
 6. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, zijn de maatschap en haar advocaten tevens gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is de advocaat/maatschap niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
 7. Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de derdengeldrekening van de maatschap en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n). Tenzij een afwijkende afspraak is gemaakt, wordt over de aldus beheerde gelden geen rente vergoed.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Tenzij anders overeengekomen staat de maatschap daarvoor in aanmerking komende opdrachtgevers bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De maatschap draagt in het voorkomende geval zorg voor het aanvragen van de toevoeging. Indien geen toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand, worden de door de advocaat met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden verricht op basis van het honorarium dat in de opdrachtbevestiging is vermeld.
 2. De opdrachtgever voor wie de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft verstrekt, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet limitatief):
 3. de opdrachtgever de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden;
 4. de zaak waarvoor de toevoeging was verstrekt, op het moment van de definitieve afhandeling daarvan, een

resultaat (geld of een vordering die geld waard is) heeft opgeleverd van minimaal een bedrag ter hoogte van 50% van het heffingsvrij vermogen;

 1. om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald.
 2. Indien de toevoeging om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, dan is de opdrachtgever voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden alsnog het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium en de kantoorkosten verschuldigd.
 3. In het geval de opdrachtgever bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, dient de opdrachtgever daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid voor de bezwaarprocedure ligt bij de opdrachtgever, tenzij daarover met de maatschap uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen zich na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen. Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt daarom verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

 

Proceskosten

 1. Bij de overwegingen van de opdrachtgever om de maatschap opdracht te geven een procedure aanhangig te maken, dient altijd mede overwogen te worden de mogelijkheid dat bij een voor de opdrachtgever ongunstige of afwijzende beslissing een kostenveroordeling kan worden uitgesproken ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt daarom uitgenodigd om in alle gevallen – voordat opdracht wordt gegeven een procedure aanhangig te maken – dit aspect met de advocaat te bespreken.
 2. Ook indien de opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld door de rechter/het bestuursorgaan en ten laste van wederpartij een kostenveroordeling is uitgesproken, dient de opdrachtgever zich te realiseren dat die kostenveroordeling in de meeste gevallen niet kostendekkend is (gerechtelijke instanties hanteren hierbij zogeheten standaard/liquidatietarieven). Per saldo zal men derhalve altijd kosten hebben; totaal regres op wederpartij is in principe altijd

– uitzonderingen daargelaten – uitgesloten.

 1. De opdrachtgever die wordt bijgestaan op basis van een toevoeging draagt al zijn bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van proceskostenveroordelingen over aan de advocaat. Onder proceskostenveroordelingen worden verstaan alle beslissingen in en buiten rechte, op basis waarvan de opdrachtgever een aanspraak jegens een derde heeft tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de rechtsbijstand waarop de toevoeging betrekking heeft.

 

Klachten en aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap en/of van de advocaten en/of van werknemers van de maatschap voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering        wordt   uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende verzekering. Het maximale bedrag bedraagt per aanspraak € 500.000,–. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft een wereldwijde dekking (de VS en Canada uitgezonderd).
 2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de maatschap aan te spreken.
 3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens de maatschap/advocaat kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 4. De maatschap hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag beschikbaar gesteld. In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Indien het de betrokken advocaat niet lukt de klacht tot tevredenheid van de opdrachtgever op te lossen, legt de betrokken advocaat de klacht voor aan de klachtenfunctionaris van de maatschap. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten te Gelderland

 

Overige regelingen

 1. De advocaat is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen. Deze verplichting geldt tevens voor de maatschap en haar werknemers.
 2. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschap niet toegestaan om de door haar advocaten geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.
 3. Na beëindiging van een opdracht is de opdrachtgever bevoegd de afgegeven stukken en overige van belang zijnde stukken op te vragen. Het dossier wordt ten minste vijf jaar na afronding van de zaak bewaard in het archief. Na het verstrijken van deze vijf jaar heeft de opdrachtgever zijn recht de stukken op te vragen prijsgegeven en heeft de maatschap het recht om het dossier te vernietigen. Mocht het dossier evenwel na genoemde periode toch nog in het archief aanwezig zijn, zal de maatschap de door de opdrachtgever opgevraagde stukken afgeven; aan dit laatste kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
 4. De maatschap streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers. In verband daarmee kan de maatschap bij de sluiting van ieder dossier vragen om medewerking van haar opdrachtgevers aan een klanttevredenheidsonderzoek. Door middel van een antwoordformulier wordt dan aan iedere opdrachtgever de gelegenheid geboden zijn ervaringen schriftelijk kenbaar te maken aan de maatschap.
 5. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat/maatschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de maatschap gevestigd is. Niettemin heeft de maatschap het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

De maatschap BdH Advocaten is statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09195001, BTW nummer: NL805358833B01.

BTW nummer per advocaat:

 1. A.C. Pool: NL002120451B85
 2. N.D. Schraa: NL001591664B57
 3. B.G. Smouter: NL002208681B57
 4. A.E.L.Th. Balkema: NL001356195B22

Kunnen wij jou hierbij helpen?

info@bdhadvocaten.nl